ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

ผู้ถือหุ้นเอ็กโก กรุ๊ป อนุมัติจ่ายปันผล 3.25 บาทต่อหุ้น ไฟเขียวอนุมัติวงเงินหุ้นกู้ 30,000 ล้านบาท รองรับการลงทุนในอนาคต 

20 เมษายน 2565

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เมื่อวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและติดตามการบริหารจัดการของคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร ภายใต้รูปแบบการประชุมที่สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้พิจารณาและมีมติในระเบียบวาระต่างๆ ซึ่งสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้ ผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท ซึ่งดำเนินการจ่ายไปแล้ว และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน 6 เดือนหลังของปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2565 ทั้งนี้ เงินปันผลจ่ายจากผลประกอบการปี 2564 อยู่ในอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมาคือ 6.50 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,422 ล้านบาท 

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่ มูลค่ารวมไม่เกิน 30,000 ล้านบาทหรือเทียบเท่า เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ชำระคืนเงินกู้ยืม รวมถึงรองรับการลงทุนและขยายธุรกิจในอนาคต ตามทิศทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนที่ว่า “Cleaner, Smarter and Stronger to Drive Sustainable Growth” 

สำหรับการขับเคลื่อนตามทิศทางดังกล่าว เอ็กโก กรุ๊ป วางกลยุทธ์ในการสร้างการเติบโตในธุรกิจพลังงานอย่างครบวงจร ด้วยการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในธุรกิจไฟฟ้า โดยตั้งเป้าหมายจะเพิ่มกำลังผลิตใหม่เฉพาะในปี 2565 อีกไม่น้อยกว่า 1,000 เมกะวัตต์ จากปัจจุบันที่มีกำลังผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้งหมด 5,959 เมกะวัตต์ จากโรงไฟฟ้า 30 แห่ง ที่ตั้งอยู่ใน 8 ประเทศ โดยเตรียมขยายการลงทุนในพลังงานหมุนเวียน และพลังงานทางเลือกอื่น อาทิ Hydrogen Fuel Cell ที่มีโอกาสเป็นพลังงานหลักได้ในอนาคต รวมถึงขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ  

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป กล่าวว่า “เอ็กโก กรุ๊ป เน้นย้ำนโยบายรักษาอัตราการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นและจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ ควบคู่กับการแสวงหาโอกาสสร้างการเติบโตทางธุรกิจที่สอดรับกับทิศทางพลังงานโลก แผนพลังงานชาติ และกระแสสังคมคาร์บอนต่ำ ภายใต้การดำเนินงานที่ยึดมั่นในแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ESG (Environmental, Social, and Governance) เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจสำคัญของเราในการ “มุ่งมั่นเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน”

เกี่ยวกับเอ็กโก กรุ๊ป
ปัจจุบันเอ็กโก กรุ๊ป มีกำลังผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 5,959 เมกะวัตต์ โดยมีกำลังผลิตจากพลังงานหมุนเวียนรวมสูงถึง 1,364 เมกะวัตต์ ทั้งจากชีวมวล พลังงานน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานความร้อนใต้พิภพ และเซลล์เชื้อเพลิง ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าและโครงการต่างๆ ตั้งอยู่ใน 8 ประเทศ ได้แก่ ไทย สปป.ลาว ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ ไต้หวัน และสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่อง ได้แก่ โครงการขยายระบบขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเอ็กโกระยอง ตลอดจนยังได้รับใบอนุญาตจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติในประเทศไทย บริษัทเทคโนโลยีด้านการเงิน (“Peer Power”) บริษัทด้านการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม (“Innopower”) และบริษัทด้านการพัฒนาโครงการพลังงานสะอาด (“Apex Clean Energy Holdings”)