ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

เอ็กโก กรุ๊ป มุ่งมั่นจัดทำระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการนี้อย่างต่อเนื่อง โดยมีกรอบการดำเนินงาน ครอบคลุมการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับและผู้รับเหมา ดังนี้ 

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
1. ดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ
2. จัดทำกรอบการทำงาน เพื่อกำหนดและทบทวนวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
3. ตระหนักในการป้องกันและแก้ไขกิจกรรมที่อาจเกิดผลกระทบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
4. สนับสนุนการใช้ทรัพยากรในการจัดทำระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม อย่างเหมาะสม

ตลอดจนกำหนดให้มีการตรวจสอบ ติดตามประเมินผล และทบทวนการดำเนินงาน เพื่อให้พนักงานและผู้รับเหมาสามารถป้องกันและแก้ไขกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม  

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมทั้งองค์กร จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม กลุ่มเอ็กโก (Safety Health and Environment Committee of EGCO Group : SHE) ทำหน้าที่กำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ และแผนงาน รวมทั้งติดตามและประเมินผล ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนางานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก

;