ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

               การสร้างความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานจะส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงานทั้งต่อพนักงานและคู่ค้า ผู้รับเหมา ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการมีสุขอนามัยที่ดี นอกจากนี้ การบริหารโรงไฟฟ้าด้วยความมุ่งมั่นและใส่ใจต่อความปลอดภัยขั้นสูงสุดยังสร้างความเชื่อมั่นและไว้ใจให้เกิดขึ้นกับชุมชมโดยรอบอีกด้วย 

 

 

 

 

 

แนวทางการบริหารจัดการ

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

              กลุ่มเอ็กโกได้วางนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานที่สอดคล้องกับนโยบายพื้นฐานที่บริษัทยึดมั่นอย่างเคร่งครัด 

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการและคณะทำงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

             กลุ่มเอ็กโกได้จัดให้มีคณะกรรมการและคณะทำงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของบริษัทฯ ทั้งที่สำนักงานใหญ่ และที่โรงไฟฟ้า เพื่อกำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์และกำกับดูแลการดำเนินงาน ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนางานด้านความปลอดภัยฯ ของบริษัทในเครือฯ รวมไปถึงการจัดทำคู่มือระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (Safety, Health and Environment Management System: Manual) เพื่อเป็นแนวปฏิบัติภายในสำหรับกลุ่มเอ็กโกอีกด้วย ทั้งนี้ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมเพื่อรายงานและรับข้อเสนอแนะแนวทางในการดำเนินงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย และมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงมีการติดตามผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอยู่เสมอ และนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการดำเนินงานต่อไป

การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของบุคลากร

            กลุ่มเอ็กโกไม่เพียงให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยของพนักงานเท่านั้น แต่ยังตระหนักและให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิต สุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีของบุคลากรทุกคน โดยยึดมั่นในการสร้างเสริมวิถีสุขภาพดี (Healthy Lifestyle) อย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มเอ็กโกต่างทุ่มเทและพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานของกลุ่มเอ็กโกทุกคนมีสุขภาพที่ดีและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน

 

 

 


 

การฝึกอบรมและการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัย

            กลุ่มเอ็กโกมุ่งมั่นสร้างความความรู้ ความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและความปลอดภัยส่วนบุคคลแก่พนักงาน และผู้รับเหมาอยู่เสมอ ด้วยการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการดำเนินงานประกอบด้วยการประเมินและการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการจัดอบรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างสม่ำเสมอให้กับทั้งพนักงานและผู้รับเหมา เพื่อให้ทุกคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและดีกว่าที่มาตรฐานกำหนดตลอดเวลา และกำหนดให้มาตรการเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉินของกลุ่มเอ็กโก สอดคล้องกับนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัยของบริษัท    

 

 

 

 

 

 

 

 


 

การเตรียมความพร้อมต่อเหตุฉุกเฉินและภาวะวิกฤติโรงไฟฟ้า

            การตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินและภาวะวิกฤติอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจว่ากระบวนการผลิตของโรงไฟฟ้าจะสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนไม่สร้างผลกระทบทั้งด้านความปลอดภัยต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อมโดยรอบ ดังนั้น โรงไฟฟ้าทุกแห่งจึงกำหนดให้มีแผนระงับเหตุฉุกเฉินและภาวะวิกฤติ พร้อมทั้งฝึกซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉินที่เป็นสถานการณ์ที่มีอันตรายและกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม มีการอพยพผู้ปฏิบัติงานออกจากพื้นที่ และประสานชุมชนโดยรอบ เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์หากสถานการณ์มีความรุนแรงจนมีผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ