ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

               การสร้างความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานจะส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงานทั้งต่อพนักงานและคู่ค้า ผู้รับเหมา ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการมีสุขอนามัยที่ดี นอกจากนี้ การบริหารโรงไฟฟ้าด้วยความมุ่งมั่นและใส่ใจต่อความปลอดภัยขั้นสูงสุดยังสร้างความเชื่อมั่นและไว้ใจให้เกิดขึ้นกับชุมชมโดยรอบอีกด้วย 

 

 

 

 

แนวทางการบริหารจัดการ

เป้าหมาย ปี พ.ศ. 2563:

ด้านความปลอดภัย – ควบคุมการทำงานให้มีความปลอดภัย

 • ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต (Zero Fatality)
 • ไม่มีบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (No Lost Time Injury)

ด้านการส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดี

 • จัดการส่งเสริมสุขภาพอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน – การดำเนินการควบคุมให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย

 • ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ดีกว่าข้อกำหนดตามกฎหมาย

เป้าหมายระยะยาวเพื่อความยั่งยืน ปี พ.ศ. 2563 – 2567:

 • ทบทวนนโยบาย และคู่มือระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน โดยนำมาตรฐาน ISO 45001 มาเป็นแนวทางในการดำเนินการ
 • อัตราการเสียชีวิต (Fatality) เท่ากับ 0
 • สถิติอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (Lost Time Injury Frequency: LTIF) เท่ากับ 0 ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว
 • ควบคุมกระบวนการทำงานและดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานของแต่ละพื้นที่ให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

              กลุ่มเอ็กโกได้วางนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานที่สอดคล้องกับนโยบายพื้นฐานที่บริษัทยึดมั่นอย่างเคร่งครัดเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในฐานะองค์กรนอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นกรอบในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย กลุ่มเอ็กโก

               กลุ่มเอ็กโกได้จัดให้มีคณะคณะกรรมการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย กลุ่มเอ็กโก ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของบริษัทฯ ทั้งที่สำนักงานใหญ่ และที่โรงไฟฟ้า เพื่อกำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์และกำกับดูแลการดำเนินงาน ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนางานด้านความปลอดภัยฯ ของบริษัทในเครือฯ รวมไปถึงการจัดทำคู่มือระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (Safety, Health and Environment Management System: Manual) เพื่อเป็นแนวปฏิบัติภายในสำหรับกลุ่มเอ็กโกอีกด้วย ทั้งนี้ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมเพื่อรายงานและรับข้อเสนอแนะแนวทางในการดำเนินงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย และมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงมีการติดตามผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอยู่เสมอ และนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการดำเนินงานต่อไป

 

การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของบุคลากร

            โรงไฟฟ้าในเครือของกลุ่มเอ็กโกได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดี (Healthy Promotion) ประกอบด้วย กิจกรรมออกกำลังกายและแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ อาทิ การแข่งขันฟุตบอล เปตอง โบว์ลิ่ง ซึ่งครอบคลุมถึงกิจกรรมและการรณรงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพ เช่น ให้ข้อมูลข่าวสารการป้องกัน COVID-19 โรคไข้เลือดออก ฯลฯ อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิกฤต COVID-19 ทำให้บริษัทต้องมีการบริหารจัดการอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังไม่ให้เกิดความรุนแรงในพื้นที่ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้า

ลำดับ

โรงไฟฟ้าที่ได้ดำเนินการจัดการส่งเสริมสุขภาพ

จำนวนครั้ง / ปี

1

KEGCO

6

2

SPP2 SPP3 SPP4 และ SPP5

2

3

BPU

3

4

ESCO

2

5

EGCO COGEN

4

6

Solarco

3

7

CWF และ TWF

2

8

RG

8

9

KLU

2

10

GPS

6

การดำเนินการเฝ้าระวังและคัดกรองเพื่อป้องกันโรคระบาด COVID-19 ในส่วนของสำนักงานและพื้นที่ปฏิบัติงาน

ตัวอย่างกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

 • โรงไฟฟ้าขนอม (KEGCO) จัดกิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริม และให้ข้อมูลข่าวสารการป้องกันโรค COVID-19 รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์วันความปลอดภัยแห่งชาติตามจุดทำงานในพื้นที่โรงไฟฟ้า
 • โรงไฟฟ้า RG จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพ อาทิ การประชาสัมพันธ์เพื่อการป้องกัน การดูแลตัวเองและคนใกล้ชิดให้ห่างไกลโรค COVID-19 โรคลมแดด และโรคไข้เลือดออก
 • โรงไฟฟ้า Solarco ร่วมพิธีเปิดงานและแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ของ อบต.หินมูล โดยในงานร่วมแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อและเปตองกับชุมชน 

การฝึกอบรมและการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัย

            กลุ่มเอ็กโกมุ่งมั่นสร้างความความรู้ ความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและความปลอดภัยส่วนบุคคลแก่พนักงาน และผู้รับเหมาอยู่เสมอ ด้วยการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการดำเนินงานประกอบด้วยการประเมินและการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการจัดอบรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างสม่ำเสมอให้กับทั้งพนักงานและผู้รับเหมา เพื่อให้ทุกคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและดีกว่าที่มาตรฐานกำหนดตลอดเวลา และกำหนดให้มาตรการเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉินของกลุ่มเอ็กโก สอดคล้องกับนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัยของบริษัท    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเตรียมความพร้อมต่อเหตุฉุกเฉินและภาวะวิกฤติโรงไฟฟ้า

            การตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินและภาวะวิกฤติอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจว่ากระบวนการผลิตของโรงไฟฟ้าจะสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนไม่สร้างผลกระทบทั้งด้านความปลอดภัยต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อมโดยรอบ ดังนั้น โรงไฟฟ้าทุกแห่งจึงกำหนดให้มีแผนระงับเหตุฉุกเฉินและภาวะวิกฤติ พร้อมทั้งฝึกซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉินที่เป็นสถานการณ์ที่มีอันตรายและกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม มีการอพยพผู้ปฏิบัติงานออกจากพื้นที่ และประสานชุมชนโดยรอบ เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์หากสถานการณ์มีความรุนแรงจนมีผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ


           โรงไฟฟ้าในเครือกลุ่มเอ็กโกมีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินประจำปี ซึ่งประกอบด้วย การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ การซ้อมแผนช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ การฝึกซ้อมสารเคมีหกรั่วไหล การฝึกซ้อมการระงับอุบัติภัย น้ำมันหกรั่วไหล และการกำจัดคราบน้ำมัน รวมทั้งแผนฉุกเฉินตอบโต้กรณีน้ำท่วม