รางวัลความสำเร็จ

รางวัลความสำเร็จ

เอ็กโก กรุ๊ป ได้รับ “รางวัล Investors’ Choice Award 2014” จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 โดยได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 8 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

เอ็กโก กรุ๊ป ได้รับ “รางวัลดีเด่น ประเภทรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2557” ซึ่งยกย่องบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการดำเนินธุรกิจ จากงาน SET Awards 2014 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินการธนาคาร

เอ็กโก กรุ๊ป ได้รับรางวัล "CSR Recognition 2014” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่แสดงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญควบคู่กับมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล

เอ็กโก กรุ๊ป ได้รับ "รางวัลดีเด่น โครงการประกวดรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2557” จาก CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อยกระดับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

เอ็กโก กรุ๊ป ได้รับ “รางวัลโครงการสำนักงานสีเขียว ระดับดีเยี่ยม” จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยึดหลักการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ในกลุ่มเอ็กโก ได้รับ “รางวัลสถานประกอบการที่ป ฏิบัติตามมาตรการในการรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ง แวดล้อมและมีการจัดการสภาพแวดล้อม ระดับยอดเยี่ยมประจำปี 2557” จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เอ็กคอมธารา ในกลุ่มเอ็กโก ได้รับ “รางวัลโครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม" (เป็นปีที่ 5) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม