รางวัลความสำเร็จ

รางวัลความสำเร็จ

เอ็กโก กรุ๊ป ได้รับ “คะแนนประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7” จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

เอ็กโก กรุ๊ป ได้รับรางวัล "ASEAN Corporate Governance Awards” ในฐานะ 1 ใน 50 บริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคอาเซียนที่ได้รับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการในระดับสูงสุด (TOP50 ASEAN PLCs)

เอ็กโก กรุ๊ป ได้รับรางวัล "Thailand Sustainability Investment (THSI)” หรือการผ่านเกณฑ์การประเมินให้เป็น “หุ้นยั่งยืน” ที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เอ็กโก กรุ๊ป ได้รับ “ประกาศนียบัตร ESG100” ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนจากสถาบันไทยพัฒน์

เอ็กโก กรุ๊ป ได้รับ “รางวัลดีเด่น โครงการประกวดรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2558” จาก CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อยกระดับการ
เปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

เอ็กโก กรุ๊ป ได้รับ “การประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระดับดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน “ซานบัวนาเวนทูรา” จังหวัดเคซอน สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ได้รับรางวัล Project Finance International 2015 (PFI 2015) สาขา Asia-Pacific Power Deal of the Year จากวารสาร Project Finance International พิสูจน์ให้เห็นถึงการเป็นที่ยอมรับในการดำเนินโครงการในต่างประเทศของบริษัท

เอ็กโก กรุ๊ป ได้รับรางวัล "IJ Asian Sponsor of the Year 2015” จาก Infrastructure Journal เนื่องจากในปี 2558 เอ็กโก กรุ๊ป มีการพัฒนาโครงการและสามารถสรุปสัญญาเงินกู้ของโครงการต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศเป็นจำนวนหลายโครงการ โดยสัญญาเงินกู้ที่มีส่วนสำคัญทำให้ได้รับรางวัล ได้แก่ สัญญาเงินกู้ของโครงการโรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 4 “ซานบัวนาเวนทูรา” และ “มาซินลอค หน่วยที่ 3”

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ “ลพบุรี โซลาร์” และ “วังเพลิง โซลาร์” ได้รับ “รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท On-Grid (National Grid) จากการประกวด ASEAN Energy Awards 2015” สุดยอดรางวัลด้านพลังงานอาเซียนในระดับสากล

ร้อยเอ็ดกรีน ในกลุ่มเอ็กโก ได้รับ “รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ" (เป็นปีที่ 6) จากกระทรวงแรงงาน