รางวัลความสำเร็จ

รางวัลความสำเร็จ

เอ็กโก กรุ๊ป รับรางวัลหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2562 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร จาก นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานคณะทำงานเพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สะท้อนให้เห็นว่าเอ็กโก กรุ๊ป ตระหนักและให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างการเติบโตและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น ควบคู่กับการใส่ใจดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 

เอ็กโก กรุ๊ป รับรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2562 กลุ่มทรัพยากร ในพิธีมอบรางวัล Money & Banking Awards 2019 จาก ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่สามารถสร้างผลประกอบการได้อย่างโดดเด่นและแข็งแกร่ง ทั้งขนาดของบริษัท ความสามารถในการทำกำไร และผลตอบแทนจากการลงทุน

เอ็กโก กรุ๊ป ได้รับการคัดเลือกให้เข้าอยู่ใน Universe ของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ในกลุ่มทรัพยากร ประจำปี 2562 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2561 จาก ดร.พสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ในฐานะองค์กรไทยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กรตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

เอ็กโก กรุ๊ป รับประกาศนียบัตรสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ในฐานะสมาชิกที่ได้รับการต่ออายุใบรับรองครั้งที่ 1 หลังจากที่เอ็กโกได้รับการรับรองเป็นสมาชิก CAC ในปี 2558