รางวัลความสำเร็จ

รางวัลความสำเร็จ

เอ็กโก กรุ๊ป รับรางวัล “Investors’ Choice Award” จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดยได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 8 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

 

เอ็กโก กรุ๊ป ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจากการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ จำนวน 5 รางวัล ในงาน The Asset Triple A Asia Infrastructure Awards 2016 ซึ่งจัดโดยนิตยสารการเงินชั้นนำของเอเชีย The Asset ได้แก่

  1. รางวัล “เจ้าของโครงการแห่งปี”
  2. ดีลด้านพลังงานหมุนเวียนดีเยี่ยม ประเภทพลังงานลม” จากโครงการชัยภูมิวินด์ฟาร์ม
  3. ดีลด้านพลังงานดีเยี่ยม ประเทศไทย จากโครงการคลองหลวง ยูทิลิตี้
  4. ดีลด้านพลังงานดีเยี่ยม ประเทศฟิลิปปินส์ จากโครงการซานบัวนาเวนทูรา และ
  5. ดีลด้านพลังงานดีเยี่ยม Highly Commended ประเทศฟิลิปปินส์

เอ็กโก กรุ๊ป ได้รับ “การประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ระดับดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

เอ็กโก กรุ๊ป ได้รับ “รางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI)” หรือการผ่านเกณฑ์ประเมินให้เป็น “หุ้นยั่งยืน” ที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เอสโก ในกลุ่มเอ็กโก ได้รับประกาศนียบบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ายการทุจริต (CAC)

เอ็กโก กรุ๊ป ได้รับ “รางวัลดีเด่น โครงการประกวดรายงานความยั่งยืนประจำปี 2559" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยร่วมกับสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ร้อยเอ็ดกรีนในกลุ่มเอ็กโก ได้รับ “รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ" เป็นปีที่ 7 จากกระทรวงแรงงาน