รางวัลความสำเร็จ

รางวัลความสำเร็จ

เอ็กโก กรุ๊ป รับรางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) 2018 หรือ “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2561 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท ที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ควบคู่ไปกับการมีผลประกอบการที่ดี

เอ็กโก กรุ๊ป ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 45 หุ้น ของดัชนีความยั่งยืน “SET THSI” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เอ็กโก กรุ๊ป ได้รับการประเมินจากสถาบันไทยพัฒน์ให้อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 หมวดทรัพยากร ต่อเนื่องปีที่ 4 ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

เอ็กโก กรุ๊ป ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ระดับดีเลิศ  95 คะแนน จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

เอ็กโก กรุ๊ป ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เต็ม 100 คะแนน จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

เอ็กโก กรุ๊ป ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในการจัดอันดับของนิตยสารชั้นนำระดับโลก Forbes Global 2000 ประจำปี 2561 จำนวน 4 รางวัล ได้แก่

  • 1 ใน 2000 บริษัทจดทะเบียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยประเมินจากมูลค่าตลาด สินทรัพย์ รายได้ และกำไรของบริษัท
  • 1 ใน 250 บริษัทที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดในโลก โดยประเมินจากความน่าเชื่อถือ ความรับผิดชอบต่อสังคม การบริหารจัดการ และประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท
  • 1 ใน 250 บริษัทแรกของโลก ที่มีอัตราการเติบโตของรายได้ประจำปีสูงสุดระหว่างปี 2557 – 2560
  • 1 ใน 500 บริษัทสุดยอดนายจ้าง โดยประเมินจากข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการรับรู้ของพนักงาน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

เอ็กโก กรุ๊ป รับรางวัล Drive Award 2018 สาขาบริหารจัดการ จากสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ ร่วมกับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ และมีบทบาทในการขับเคลื่อนธุรกิจและสังคมของประเทศ

เอ็กโก กรุ๊ป รับรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561 (Sustainability Report Award 2018) ประเภท Recognition จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ในกลุ่มเอ็กโก ได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption - CAC)

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ในกลุ่มเอ็กโก รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารงานคุณภาพ ประจำปี 2561 (The Prime Minister's Industry Award 2018) ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะสถานประกอบการที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจ ในการพัฒนาธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กำหนดทุกด้าน และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสถานประกอบการในอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกทั้งยังสะท้อนถึงความสามารถและบทบาทขององค์กรในการ มีส่วนร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน