การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

เอ็กโก กรุ๊ป ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม เริ่มจากชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า นับตั้งแต่การเปิดเผยข้อเท็จจริงโดยไม่ปิดบัง และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างเหมาะสม ตั้งแต่ก่อนสร้างโรงไฟฟ้า ระหว่างก่อสร้าง และเมื่อโรงไฟฟ้าสร้างแล้วเสร็จ โดยมีกระบวนการประเมินและแก้ไขผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังร่วมมือกับองค์กรชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ดำเนินโครงการเพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนหลากหลายรูปแบบ

การบริหารจัดการ

เอ็กโก กรุ๊ป ให้ความสำคัญกับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า และดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดแนวปฏิบัติด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าและแนวปฏิบัติด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม ดังนี้

การดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมครอบคลุม 3  ด้านหลัก ประกอบด้วย 


การส่งเสริมและพัฒนา “คุณภาพชีวิตชุมชน” ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า

เอ็กโก กรุ๊ป สนับสนุน ริเริ่มและพัฒนาโครงการต่างๆ เพื่อมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในชุมชน โดยมีกรอบการดำเนินงาน ดังนี้

 1. การสนับสนุนการจ้างงานในท้องถิ่น
 2. การพัฒนาเด็กและเยาวชน
 3. การพัฒนาทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ
 4. การเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับชุมชน
 5. การพัฒนาสาธารณูปโภค
 6. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการสำคัญเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน

สื่อสัมพันธ์ชุมชน

วารสาร "สุขใจ" สำหรับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า

วารสารสุขใจ ฉบับที่ 28 (ก.ค.-ก.ย.63)

Download

วารสารสุขใจ ฉบับที่ 28 (ก.ค.-ก.ย.63)

Download

ฉบับย้อนหลัง

 • วารสารสุขใจ ฉบับที่ 27 (เม.ย.-มิ.ย.63)
  Download
 • วารสารสุขใจ ฉบับที่ 26 (ต.ค.-ธ.ค.62)
  Download
 • วารสารสุขใจ ฉบับที่ 25 (ส.ค.-ต.ค.62)
  Download
 • วารสารสุขใจ ฉบับที่ 24 (เม.ย.-มิ.ย.62)
  Download
 • วารสารสุขใจ ฉบับที่ 23 (ม.ค.-มี.ค.62)
  Download
 • วารสารสุขใจ ฉบับที่ 22 (ต.ค.-ธ.ค.61)
  Download
ดูทั้งหมด


การส่งเสริมการเรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมใน “เยาวชน”

เอ็กโก กรุ๊ป ให้ความสำคัญกับ “เยาวชน” ซึ่งเป็นวัยต้นทางของบุคลากรที่จะเป็นอนาคตของประเทศ จึงได้สนับสนุนและจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกจิตสาธารณะ โดยการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ผ่านระบบการศึกษา และการเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อให้จิตสำนึกงอกงาม และนำไปสู่การพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืนได้ในที่สุด

โครงการสำคัญเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมใน "เยาวชน"


การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ “ป่าต้นน้ำ”

เอ็กโก กรุ๊ป เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้านป่าไม้และน้ำโดยเฉพาะป่าต้นน้ำ ซึ่งเปรียบเสมือนแหล่งผลิตและเก็บกักน้ำธรรมชาติ เป็นจุดเริ่มต้นของแม่น้ำลำธาร เป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด จึงมุ่งหวังจะกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือสนับสนุนการอนุรักษ์ผืนป่าไว้อย่างยั่งยืน เพื่ออนุชนรุ่นหลังผ่านการดำเนินงานของมูลนิธิไทยรักษ์ป่า

เว็บไซต์ www.thairakpa.org

;