การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

          กลุ่มเอ็กโกมีพันธกิจในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและใส่ใจต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มผลกระทบเชิงบวก ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลของโรงไฟฟ้า สิ่งแวดล้อม และชุมชน ไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร ด้วยวิสัยทัศน์ในการเป็นบริษัทไทยชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ใส่ใจที่จะธำรงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคม ประกอบกับความเชื่อองค์กรที่ว่า “ต้นทางดี..จะก่อกำเนิดผลลัพธ์ปลายทางที่ดี” กลุ่มเอ็กโกจึงมีนโยบาย และแนวปฏิบัติเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานใช้ศักยภาพและมีจิตอาสา ตลอดจนมุ่งลดผลกระทบเชิงลบและเพิ่มผลกระทบเชิงบวกต่อผู้มีส่วนได้เสีย สิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม ตลอดกระบวนการธุรกิจ เป็นหลักการในการดำเนินโครงการเพื่อชุมชน และสังคม รวมทั้งการเข้าร่วมเป็นสมาชิกและการสนับสนุนเครือข่ายทางสังคมเพื่อความยั่งยืนต่างๆ ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง

ความมุ่งมั่นและแนวทางของกลุ่มเอ็กโก

            เพื่อให้การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมตลอดกระบวนการธุรกิจและในทุกพื้นที่ดำเนินการของกลุ่มเอ็กโก เป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้ง มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล และพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงกำหนดนโยบาย โครงสร้างการจัดการ แนวปฏิบัติ ตลอดจนดำเนินการทบทวนกลยุทธ์ พร้อมทั้ง เพิ่มการระบุตัวชี้วัดรายประเด็นในปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานของกลุ่มเอ็กโก ดังนี้

การบริหารจัดการ

          กลุ่มเอ็กโกให้ความสำคัญกับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า และดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดแนวปฏิบัติด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าและแนวปฏิบัติด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม ดังนี้

การดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมครอบคลุม 3 ด้านหลัก ประกอบด้วย 

          กลุ่มเอ็กโกกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัท และเพื่อให้การดำเนินงานเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมภายในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องภายในองค์กร ให้มีความเข้าใจ และสามารถนำนโยบายไปปรับใช้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องทุกหน่วยงาน บริษัทจึงได้มีการทบทวนนโยบายและรับรองข้อมูลดังกล่าวฯ โดยคณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ และกรรมการผู้จัดการระดับโรงไฟฟ้า โดยจะมีการทบทวนข้อมูลที่จะถูกเผยแพร่อย่างสม่ำเสมอเพื่อความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และเหมาะสมกับบริบทและสภาพการณ์ รวมทั้งจะมีการรายงานผลการดำเนินงานด้านชุมชนต่อคณะกรรมการเป็นรายไตรมาส นอกจากนี้ ชุมชนต่างๆ ยังสามารถติดต่อสื่อสารเพื่อเสนอแนะ และสามารถร้องเรียนได้โดยตรงผ่านช่องทางที่กลุ่มเอ็กโกได้จัดเตรียมไว้ 

          พร้อมกันนี้ ได้จัดให้มีแผนการดำเนินงานตามแนวทางที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยให้ความสำคัญกับชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าในเครือฯ มีการจัดตั้งคณะทำงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนเพื่อบริหารจัดการโดยเฉพาะ และกำหนดแนวทางในการดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบหรือความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก อีกทั้งสร้างผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจร่วมกันเพื่อให้ชุมชนสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน
 

กรอบในการดำเนินงานเพื่อชุมชนของกลุ่มเอ็กโก

          บริษัทมีการกำหนดกรอบการดำเนินงานเพื่อชุมชนซึ่งอยู่ภายในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่โดยรอบโรงไฟฟ้า ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระยะ โดยมีกระบวนการและการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

 
 

การดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมครอบคลุม 3 ด้านหลัก

การส่งเสริมและพัฒนา “คุณภาพชีวิตชุมชน” ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
บริษัทยังมีการกำหนดกรอบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนอีก 6 ประการเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม และการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างชุมชนและสังคมที่เข้มแข็ง ได้แก่

โครงการสำคัญเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน

สื่อสัมพันธ์ชุมชน

วารสาร "สุขใจ" สำหรับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า

วารสารสุขใจ ฉบับที่ 43 (เม.ย.-มิ.ย. 67)

Download

วารสารสุขใจ ฉบับที่ 43 (เม.ย.-มิ.ย. 67)

Download

ฉบับย้อนหลัง

 • วารสารสุขใจ ฉบับที่ 42 (ม.ค.-มี.ค.67)
  Download
 • วารสารสุขใจ ฉบับที่ 41 (ต.ค.-ธ.ค.66)
  Download
 • วารสารสุขใจ ฉบับที่ 40 (ก.ค.-ก.ย.66)
  Download
 • วารสารสุขใจ ฉบับที่ 39 (เม.ย.-มิ.ย. 66)
  Download
 • วารสารสุขใจ ฉบับที่ 38 (ม.ค.-มี.ค.66)
  Download
 • วารสารสุขใจ ฉบับที่ 37 (ต.ค.-ธ.ค.65)
  Download
ดูทั้งหมด


การส่งเสริมการเรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมใน “เยาวชน”

กลุ่มเอ็กโกให้ความสำคัญกับ “เยาวชน” ซึ่งเป็นวัยต้นทางของบุคลากรที่จะเป็นอนาคตของประเทศ จึงได้สนับสนุนและจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกจิตสำนึกสาธารณะ โดยการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ผ่านระบบการศึกษาและการเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อให้จิตสำนึกงอกงามและนำไปสู่การพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืนในที่สุด

โครงการสำคัญเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมใน "เยาวชน"


การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ “ป่าต้นน้ำ”

กลุ่มเอ็กโกเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้านป่าไม้และน้ำ โดยเฉพาะป่าต้นน้ำ ซึ่งเปรียบเสมือนแหล่งผลิตและเก็บกักน้ำธรรมชาติ เป็นจุดเริ่มต้นของแม่น้ำลำธาร เป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด จึงมุ่งหวังจะกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือสนับสนุนการอนุรักษ์ผืนป่าไว้อย่างยั่งยืน เพื่ออนุชนรุ่นหลังผ่านการดำเนินงานของมูลนิธิไทยรักษ์ป่า

เว็บไซต์ https://thairakpa.org/

กลุ่มเอ็กโกมีความร่วมมือกับองค์กรภายนอกอย่างต่อเนื่อง อาทิ องค์กรชุมชน หน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ โดยเข้าร่วมเป็นสมาชิกและสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนหลักๆ  ดังนี้

ประเด็นหรือข้อกังวลด้านสังคมและชุมชน ติดต่อเราได้ที่: 

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 
อาคารเอ็กโก เลขที่ 222 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 
ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ โทร 0 2998 5670-4 หรือ อีเมล CR@egco.com
ส่วนกิจกรรมองค์กรและสังคม ฝ่ายสื่อสารองค์กร โทร 0 2998 5132-33 หรือ อีเมล Corp_Com@egco.com